Ana SayfaArşivSayı 3737 sayının dizini

37 sayının dizini

37 sayının dizini

Sayı 1

Kış 1996

Marksist politikanın teorik öncülleri Metin Kayaoğlu · Devrimci-maddeci felsefe için başlangıç noktaları Yılmaz Sezer · Bunalımın felsefesi ya da felsefenin bunalımı Orhan Gökdemir · Kaos J. T. Crutchfield, J. D. Farmer, N. H. Packard, R. S. Shaw · Marksizmin teorik bütünlüğü ve yeni bir kapitalizm eleştirisi Ali Emre · Marksizmin krizinde demokrasi sorunu üzerine notlar Mustafa Serdar

Sayı: 2

Bahar 1996

Tarih biliminin devrimcileştirilmesi sorunu Yılmaz Sezer · Felsefi aklın eleştirisi Orhan Gökdemir · Ezilenler ve Marksizm Metin Kayaoğlu · Felsefi ve bilimsel açıdan devlet üzerine Osman Albayrak · Kuantum mekaniğine Bohm alternatifi David Z. Albert · ‘Marksist politikanın teorik öncülleri’ eleştirisi Jale Karakaş · Mülkiyet üzerine değinmeler Vedat Aytaç · ‘Marksizmin bunalımı’ ya da ‘teorik kriz’ Serhat Gültekin

Sayı: 3

Yaz 1996

Özne, bilim ve Marksizmin gerilimleri Metin Kayaoğlu · Felsefenin maddeci pratiği ve metafizik öğe Yılmaz Sezer · İşçi sınıfı hareketi, Marksizm ve parti Mustafa Serdar · Tarihin doğuşu Orhan Gökdemir · Bütünsel Marksist oluşum yolunda Ali Osman Alayoğlu, Tuncay Yılmaz, Cafer Özdemir, Gül Akkaya · Türk felsefesi belletim kürsülerinden doğmayacaktır Mehmet Çolak · Dünyayı değiştirmek: Praksisten üretime Etienne Balibar · 1 Mayıs’ın ardından birkaç söz Melik Kara · Bilimlerdeki sabitler ve korunum yasaları Sina Güneyli

Sayı: 4

Güz 1996

Bilim olarak tarih üstüne Ali Osman Alayoğlu · Özgürlük, terör ve devlet Osman Albayrak · Felsefenin maddeci pratiği ve ‘maddeci öğe’ Yılmaz Sezer · Süreklilik ve kopuş: Marx, Lenin, Althusser Orhan Gökdemir · Felsefe ve bilimsel realizm Roy Bhaskar · Marksizmin bütünlüğü ve bilim üzerine Vedat Aytaç · Sınıf ve sınıf mücadelesi Çetin Konuk · Ölüm orucu üzerine notlar Mustafa Serdar · Ölüm oruçlarının düşündürdükleri M. Ali Tütüncüler · Öğrenci hareketinde ‘zafer’ dolu bir yıl Burcu Can Başaran · ‘96 öğrenci hareketi İlhan Tuncer · O günden bu güne İ. Veli Saltık

Sayı: 5

Kış 1997

Felsefede Marksizmin sonuşmaz problemi Metin Kayaoğlu · Nesnellik sorunu ve bilimsel-teorik sistemler Ali Osman Alayoğlu · Teorik-politik alanda iki yıl Vedat Aytaç · Gerçekte var olan Marksizm üzerine beş tez Fredrick Jameson · EPR Makalesi’ni sunuş Sina Güneyli · Fiziksel gerçekliğin kuantum-mekaniksel betimlemesinin tam olduğu düşünülebilir mi? A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen · İktisat ve Marx: Ekonomi politiğin temelleri Orhan Gökdemir · Tarihselcilik – pozitivizm çatışması karşısında teorik bir duruş önerisi Jale Karakaş · Yılların çemberi ve şekilsizliğimiz Sevil Toprak

Sayı: 6

Bahar 1997

Marksist tümleyenlerin ayrım ve ilişkisi üzerine Vedat Aytaç · Realist bir ‘kopuş’ tanımlama girişimi Ali Osman Alayoğlu · Düşüncenin maddeliği, varlığın tinsizliği Yılmaz Sezer · Marksist parti teorisi üzerine Mustafa Serdar · Sınıf tanımlamaları üzerine Çetin Konuk · Lukacs: Devrimci bir özne arayışı Andrew Arato · Marx ve ‘felsefi’ devrim Osman Albayrak · Dinozorların Sessiz Gecesi Jale Karakaş · Marx’ın Felsefesi M. Ali Tütüncüler

Sayı: 7

Yaz 1997

Felsefi ontolojide idealizm-materyalizm ayrımı Osman Albayrak · Doğruluk kategorisinin bilimdeki yeri Ali Osman Alayoğlu · Tarih bilimi ve bilgi nesnesi – gerçek nesne ayrımı Vedat Aytaç · Materyalizm üzerine düşünceler Sebastiano Timpanaro · Amilcar Cabral’ın sınıf intiharı teorisi ve devrimci sosyalizm Tom Meisenhelder · Sosyalizmin tarihsel sorunları üzerine Nevzat Yaşar · Devrimci olmayan bir sosyalizm Melik Kara · Politika üzerine bir ayrıştırma denemesi M. Ali Tütüncüler · Marx’ın yolu Eyüp Sultan’dan geçer (mi?) Cuma Tat · Marksizm ve Biçim Hatice Barak

Sayı: 8

Güz 1997

‘Eleştiri silahı’ ve ‘silahların eleştirisi’: Marksizmde ayrımlar Metin Kayaoğlu · Marx-Engels’in ‘ideolojisi’ Yılmaz Sezer · Marx’ın ‘felsefi’ serüveninde ‘pratik’ Ali Osman Alayoğlu · Diyalektikler, sorunsallar Kay Salleh ·‘Kültürel çalışmalar’la ‘ekonomi politik’ tartışıyor Sevilay Çelenk · Ekonomi politik ve kültürel çalışmalar: Birleşme mi boşanma mı? Nicholas Garnham · Devlet ve iktidar sorunu Çetin Konuk · Sosyalizmin tarihsel sorunları üzerine II Nevzat Yaşar · Saatin öyküsü Jale Karakaş · Amaçsızlık, ‘öznesizlik’ ve bilim Osman Albayrak

Sayı: 9

Kış 1998

Marksizmde belirleme anlayışı korunmalı mı? Metin Kayaoğlu · Bilgi ve zaman ilişkileri karşısında politika Jale Karakaş · Marksizm bir ideoloji değildir Derya Kömürcü · Kültürel çalışmalar ekonomi politiğe karşı Lawrence Grossberg · Epistemik mantığın iki terimi: Bilgi ve inanç İbrahim Daşkaya · Proletarya diktatörlüğü üzerine M. Ali Tütüncüler · Devrimci hareketin yurtdışı gerçeği Muzaffer Nisan

Sayı: 10

Bahar 1998

Bilim-politika sorunu açısından Gramsci Ali Osman Alayoğlu · Yapısalcılık: Bilimsel bir yöntem mi, ‘bir tür siyaset’ mi? Jale Karakaş · İdeoloji David McLellan · Marx’ın insan anlayışı Osman Albayrak · Çelişki üzerine Çetin Konuk · Bir ayrım halkası olarak sosyalizm kurgusu Musa Sala · Devrimci tiranlık ve tiranlıkta devrimcilik Melik Kara · Sosyalizm üzerine birkaç not Olcay Ay

Sayı: 11

Yaz 1998

Post-Marksizmin postulatları Mustafa Serdar · Dine epistemolojik yaklaşım Yılmaz Sezer · Çulhaoğlu’nun binamaz Marksizmi Metin Kayaoğlu · Ahlaki bir sorun olarak Bolşevizm George Lukacs · Devrimin yolundan yolun ayrımına Troçki Nevzat Yaşar · İletişim kuramları üzerine Sevil Toprak · Ütopik sosyalizmin doğuşu ve tarihsel seyri Devrim Kalkan

Sayı: 12

Güz 1998

Türkiye’de sol ve Marksizm

Solda politik sınıflama girişimleri üzerine Vedat Aytaç · Devrimcilerin Marksizmi Melik Kara · Kıvılcımlı’nın tarih tezi ve politik sonuçları Ali Osman Alayoğlu · Solun tarihsel ve politik gerilimleri Çetin Konuk · Marksizm ve feminizmin mutsuz evliliği Heidi Hartmann · Kapitalizmde kriz ve çöküş sorunu Musa Sala · Dil, söylem ve siyaset Çiler Dursun · Rusya’da kriz Stalinizmi çağırıyor George Friedman

Sayı: 13

Kış 1999

Aydınlanma düşüncesi ve batı Marksizmi Mustafa Serdar · Bilgi nesnesinin tanımlanma süreci üzerine Vedat Aytaç · Tarihsel materyalist epistemolojinin meydan okuyuşu Edward S. Reed · Başkaldırma ve devrimcinin etiği Jale Karakaş · Bir ‘pratik ilke’ olarak ‘altın kural’ İbrahim Daşkaya · Toplum, bilim ve ideoloji Taşkın Sözdinler · Kaos: Haddini bilmek Erhan Baltacı · Ne Sam ne Saddam mı? Sevil Toprak · Düzey problemi, pusula ve Gelenek Metin Kayaoğlu

Sayı: 14

Bahar 1999

Zaman ve Marksizm

Kendinde şey’in uzayı ve zamanı Yılmaz Sezer · Geçmiş-bugün-gelecek diyalektiğine reddiye Metin Kayaoğlu · Materyalist zaman Ali Osman Alayoğlu · Mutlak ve ideal zaman Philip Turetzky · İlerlemecilik Erhan Baltacı · Nesne ve kavram olarak zaman Hatice Barak · Marksizmde üretken emek ve işçi sınıfı Musa Sala · Öcalan mı? Görmedim, duymadım Nihat Savur

Sayı: 15

Yaz 1999

Zaman ve devrimci politika Metin Kayaoğlu · Üstyapının bağımsızlığı iddiaları ve Marksizmin belirleme anlayışı  Vedat Aytaç · Marx’ın Kapital’inde diyalektik ve bilim Daniel Little · Sınıf tanımlamasında emeğin rolü Çetin Konuk · İdeoloji ve sanat pratiği Taşkın Sözdinler · Yeniden düşünmek: Lenincilik mi, Wilsonculuk mu? Nihat Savur · Eduard Bernstein kimdir? Erhan Demircioğlu · Öcalan’ın savunması ve (devrimci) politika Melik Kara · Ne yakışıklıydı, ne romantik Sevil Toprak

Sayı: 16

Güz 1999

Teorik-politika üzerine Ali Osman Alayoğlu · Tarih bilimi ve ekonomi disiplini Musa Sala · Praksis ve materyalizm Sebastiano Timpanaro · İdeoloji ve sanat pratiği II Taşkın Sözdinler · Üçüncü dünyada yapısal uyum programlarının kadınlara etkisi Pervin Özkan · Alcatraz kuşçusu mu Ulucanlar direnişçisi mi? Vedat Aytaç · Savaş, barış ve incelen sınır çizgisi Muzaffer Nisan · Deneysel görüngücülük üzerine notlar Zafer Parmaksız · Bilmenin, anlamanın, yazmanın hukuku Metin Kayaoğlu

Sayı: 17

Kış 2000

İslam ve Marksizm

Tanrı dini, insanlık dini: Özne arayışı Yılmaz Sezer · İslamda bir keşif turu: Marx’tan Gazali’ye Metin Kayaoğlu · İslam ve politika Erhan Baltacı · Dinde ayrımlar üzerine Çetin Konuk · Eyüp Sultan konuşması Hikmet Kıvılcımlı · Bolşeviklerin din tartışması · Komünizm ve din S. Kheglund · Komünist hareket din karşıtı mıdır? E. E. Yaroslavsky · Trajik görüş: Tanrı Lucien Goldmann · Akıl, ideoloji, bilim Derya Seher · Din ve vicdan özgürlüğü Selçuk Kozağaçlı · Politik düzeyde din için notlar Cuma Tat · Politikada göçmen zaafı Ali Avcı ·‘Demokrat’ tiranlık ve subjektif devrimcilik Nihat Savur

Sayı: 18

Bahar 2000

Marx’ın ‘Tezler’i Marksist mi? Erhan Demircioğlu · Castoriadis’in epistemolojisi ve çifte ontoloji Atilla Boyunoğlu · Marx’a göre Hegel’de diyalektik Bhikhu Parekh · Meta fetişizmi bilmecesi ve ideoloji Musa Sala · Solun özelleştirme yanılsaması Mehmet Ali Ceritlioğlu · Türkali’nin Güven’i: İtimat Ali Avcı · Güven’in güven-siz-liği üzerine notlar Azim Kara · Goldmann’ın aydınlanma felsefesi anlayışı Zafer Parmaksız · Marksizmde din sorunu üzerine Ali Pınarbaşı ·‘Dayanışma Hareketi’ üzerine notlar Eyüp Dirliktutan

Sayı: 19-20

Yaz-Güz 2000

İşçi sınıfı ve Marksizm

Bir sınıf anlayışı ‘belirleme’li Ali Osman Alayoğlu · Sınıf ve iktidar M. Serdar Ceritlioğlu · Althusser, Marksizm ve işçi sınıfı Yılmaz Sezer · Üretim ve sınıflar Metin Kayaoğlu · Sınıf indirgemeciliği üzerine Erhan Demircioğlu · Üretken emekte belirleyici öğe Musa Sala · Üretim ilişkilerinin zorunlu sonucu: Sınıf Çetin Konuk · Sınıf tartışmaları: Marksizmde iki akım Vedat Aytaç · Anarko-sendikalizm üzerine Serhat Gültekin · Sınıf politikaları ve radikal demokrasi Andrew Gamble · Marksist teori ve sınıf bilinci Cliff Slaughter · Sınıf kuramı Uwe Becker · Marksizm ve toplumsal sınıflaşma Eduard Bernstein · Hizmet sınıfı Karl Renner · Garbis Altınoğlu’nun ‘proleter(ci) doğrultu’su Melik Kara

Sayı: 21

Kış 2001

Ezilenler ve şiddet

Politika ve şiddet Metin Kayaoğlu · Kitle davranışı kuramları Aysel Karahan · Şiddet üzerine Frantz Fanon · Şiddet ve orta sınıfların çöküşü Georges Sorel · Hümanist eğilim: Yabancılaşma kuramı Taşkın Sözdinler · Küreselleşme karşıtı muhalefet Erhan Demircioğlu · Küresel saldırıya karşı başkaldırı: Prag İrfan Kaygısız · İslam tarihinde ezilenler ve şiddet · Bir muhalefetin öyküsü: İsmaililer Ercüment Özkaya · Taklidi zor bir  şiddet Sevil Toprak · Hasan Sabbah hareketi Selim Tatar · Bir şiddet pratiği alanı: Hapishaneler · Ne dediler? Partiler, Dergiler, Yazarlar · İki toplantı ve tutumlar Ömür Yurtöze · Devrimcilerin canı sağolsun Cemal Poyraz · Travmadan sonra… Ahmet Kırmızıgül · Bizimkiler Melik Kara · Bir acayip adam: Ahmet Kaya Ali Avcı · İkinci Bahar dizisinin solculuğu Aycan Epikman

Sayı: 22

Bahar 2001

Küreselleşme ve emperyalizm

Emperyalizmin en yüksek aşaması Yılmaz Sezer · Son fasıl: Emperyalizm Ali Osman Alayoğlu · Marksizm, Türkiye solu ve küreselleşme Erhan Baltacı · Sermaye birikim süreci ve emperyalizm Musa Sala · Globalizm ve emperyalizm üzerine notlar Çetin Konuk · Anti-emperyalist bir bakış açısı Jose Carlos Mariategui · Jeo-ekonomik emperyalizm Bernard Gerbier · İdeoloji tartışmaları Zafer Parmaksız · Komünist pratik ve popülizmin eleştirisi Mansur Hikmeti · Barikat direnirken! Vedat Aytaç · Çağdaş Avrupa masalları ve faşizm Devrim Kalkan · Atılım’ın ‘analiz’i ve analiz politikasına tekzip Melik Kara · Ezilenlere düşman bir ‘soL’! Aycan Epikman

Sayı: 23

Yaz 2001

Türkiye solu: Tarih ve bugün

Aydınlık: Solun günahlarının kefareti mi, solda bir serdümen mi? Melik Kara · Otuz yılın Aydınlık’ı: Seçmeler · Bir ‘Yol’ hikayesi: Kıvılcımlı geleneğinin politik analizi Ali Osman Alayoğlu · Ordu kılıcını attı! Hikmet Kıvılcımlı · Yeter be! Hikmet Kıvılcımlı · Kaypakkaya: Marksist tarihyazımı için bir başlangıç noktası Melik Kara · Işık hızının aşılmasının nedenselliğe etkisi ve solda yansımaları Sina Güneyli · Küreselleşme karşıtı hareket · Kara Blok militanlaşma çabasında Michael Wright · Kara Blok anarşist hareketiyle dayanışma bildirisi · Komünist Anarşistler Federasyonunun kuruluş bildirisi · Devrimci ODTÜ ve McDonald’s Yusuf Karakeçeli · Laçiner: Ölüm oruçları ve bir ‘solcu’nun hezeyanları Cemal Poyraz · Sırp eti bu kadar ucuz mu? Sevil Toprak

Sayı: 24-25

Güz 2001 – Kış 2002

Marksizmin krizi

Post-Marksizm ile dar-Marksizmin ötesinde Metin Kayaoğlu · Tekelci emperyalizm döneminde Marksizmin krizi Yılmaz Sezer · Bitmeyen kavga, ‘bitmeyen’ kriz Ali Osman Alayoğlu · Marksizmin krizi ve çağrısı Melik Kara, İ. Mert, S. Sahra · Marksizm nereye? Arif Dirlik · Kapitalizmin krizleri ve Marksizmin ilk krizi Terrence McDonough ve Robert Drago · Marksizm ömrünü doldurmuş mudur? Douglas Kellner · Marksizmin bunalımı Louis Althusser · Althusser’i yeniden okumak Antonio Callari ve David F. Ruccio · Sosyalizm: Kaçma zamanı mı? Monthly Review · Marksizmin geleceğindeki olanaklar üzerine Aristides Baltas · Komünist hareketin birliği için Joao Amazonas · Tarih kıtasında belirleme ilişkisi Musa Sala · 11 Eylül · Barbarlığın devrimci rolü Ali Avcı · Devrimciler ve mücahitler Cemal Poyraz · Adak Selin Dulkadiroğlu · Ölüm orucu: Muhasebeciler ve muhasipler Selçuk Kozağaçlı

Sayı: 26

Bahar 2002

Mücadelenin yeni dönemi

Bitimsiz mücadele, kesintisiz devrimcilik Metin Kayaoğlu · Barbarlar ve asiler Ali Osman Alayoğlu · Bir kopuş: ‘Temsil’den ‘öncü’ye Erhan Demircioğlu · Emperyalizm ve küreselleşmecilik Zafer Parmaksız · Anarşizm ve küreselleşme karşıtı hareket Barbara Epstein · Şirket karşıtı hareketlerin amacı Naomi Klein · Baudrillard: Kısa devreye başvurmak Sevil Toprak · Barış ve ulusal egemenlik için 36 yıl FARC-EP · Çevre hareketlerine yaklaşım üzerine M. Zehra Şahin · Sadun Aren: ‘Devrimci olmayan bir sosyalizm’ Sefa Kaplan ·‘Yağma’ üzerine politik temrinler Aycan Epikman · Filistin, ey Filistin Melik Kara

Sayı: 27

Yaz 2002

Milliyetçilik ve Marksizm

İki ulus teorisi Yılmaz Sezer · Devrimci milliyetçiliğin Marksist edinimi Metin Kayaoğlu · Doğa, ırkçılık ve Marksizm Musa Sala · Marksizm ve milliyetçilik Shlomo Avineri · Batı milliyetçiliği ve Doğu milliyetçiliği  Benedict Anderson · Sih mücadelesine genel bir bakış Göksel Tanrıverdi · Politik değişimin geleceği gelişmekte olan ülkelerde G. Myres · Ekoloji ve Marksizm üzerine Gülsüm Emek Aytaç · Teoride Doğrultu ve memurların sınıfsal konumu Musa Sala · 3 kasım seçimleri: DEHAP ve ESP el ele Ali Avcı ·‘Yılmaz Güney’den Tarık Akan’a Vedat Aytaç · Statükocu AB, devrimci ABD Melik Kara

Sayı: 28-29

Güz 2002-Kış 2003

Devlet ve Devrim

‘Devlet ve Devrim’ci olmak Metin Kayaoğlu · Devlete karşı devrimci haydut Ali Avcı · ‘Devlet ve Devrim’cilik üzerine Vedat Aytaç · Atlarımızı Roma’ya süreceğiz Cuma Tat · Bolşevizm ve anarşistler Eric Hobsbawm · Latin Amerika’da köylü sınıfı ve devlet James Petras ve Henry Veltmeyer  · Devrimci dönemlerde devlet Mansur Hikmet · Devrimden sonra devrimci V. İ. Lenin · Devrimci hareketler neden başarısızdı? Anton Pannekoek · Devrim ve diktatörlük Louis Althusser · Marksizmin devletle imtihanı Erhan Demircioğlu · Yakın dönemde kapitalist devlet teorileri Bob Jessop · Devlet karşısında ‘kesintili devrimcilik’ Yavuz Ermeç ·YÖK-Hükümet çatışması ve öğrenci hareketi Emek Aytaç · Reformcu AB’ciler, statükocu ABD’ciler Hüseyin Aslan

Sayı: 30

Bahar 2003

Savaş ve Marksizm

Irak’ın işgali, Kürtler ve ‘Güney sapması’ Ali Avcı · Devrimci iç savaş Yavuz Ermeç · Savaşa Marksist yaklaşım Edward Halett Carr · Marksizm ve savaş Joel Geier · Kapitalizm ve savaş Luca Casarini ve Alex Callinicos · Savaş tarihinden dersler M. Ali Coşkun · Irak’ta İslami hareket Mohsen Ebrahimi · Terör imparatorluğu İraklis Gökoğlu · Savaşlar devrime nasıl yol açar? Sosyalist İşçi Partisi (İrlanda) · ‘Kutuplar’ gerçekte nerede? Hakan Deniz · İslamın savaşı: Cihad Yılmaz Sezer · Politik kriz ve 1 Mayıs 2003 Cemil Çarkacı

Sayı: 31

Yaz 2003

Ekoloji ve Marksizm

Politik ekoloji ve teorik öncülleri Metin Kayaoğlu · Ekoloji, felsefe ve politika Yılmaz Sezer · ‘Toplumsal ekoloji’ye doğal bir eleştiri  Ali Osman Alayoğlu · ‘Doğal sınırlar’, kapitalizm ve ekoloji Musa Sala · Ekoloji ve küreselleşme Ercüment Özkaya · Politik ekoloji ve Marksizmin geleceği Alain Lipietz · Doğa ve tarihsel materyalizm Paul Burkett · Devrimci ekoloji: biyomerkezcilik ve derin ekoloji  Judi Bari · Su yabancılaşır mı? Önder Alayoğlu · Makinelerin yükselişi Selim Sarıkaya · İran’da öğrenci hareketleri ve devrim Amir Ahmad Fekri · Demir Ökçe üzerine Demet Karakaş

Sayı: 32-33

Güz 2003-Kış 2004

Aydınlanma ve Marksist Eleştiri

Doğa durumu’, aydınlanma ve Marksizm Musa Sala · Aydınlanma eleştirisi için ön gerekçeler Ali İhsan Topçu · Hıristiyan aksiyolojisinin temeli, ‘ilk günah’ ve ‘aydınlanma’ Yılmaz Sezer · ‘Yeni ortaçağ’ın Marksizmi için eski defterler Metin Kayaoğlu · Bir orta yaş krizi Ken Post · Goldmann’ın aydınlanma felsefesi anlayışı Zafer Parmaksız · Antik Yunan’da aydınlanmanın öncülleri İraklis Gökoğlu · Aydınlanmanın ‘son zafer’i İslam’a karşı mı olacak? Yavuz Ermeç · Devrimci yıkıcılığın küresel yükseliş dönemi Melik Kara · Hukuk, politika, Marksizm Vedat Aytaç · Marksizmin şeytan kovucuları Selçuk Kozağaçlı ·  Marx’ın ahlaki realizmi Alan Gilbert ·  Materyalizmi konumlandırmak Ali Pınarbaşı · Bir kuraldan sapma örneği: Venezüella ordusu Martha Harneckar · Hayvan Dergisi ile söyleşi · Adam gibi müzik ve ‘dağlı’ bir adam: Cem Karaca Ulaş Eloğlu · Yerel seçimler: ESP ve yurtsever hareket

Sayı: 34

Bahar 2004

Post-Modernizm ve Marksizmin Güncelliği

Modernizm ve post-modernizm: Çatışmanın ortasındaki Marksizm Ali Osman Alayoğlu · Devrimci politika oluşturma girişimleri ve post-modern alternatif Ali İhsan Topçu · Post-modernizm üzerine Emek Aytaç · Post-modernizm ve Marksizmin genişleyen alanı Metin Kayaoğlu · Marksizm, postmodernizm ve Zizek Brian Donahue · Jameson’ın postmodern Marksizmi Jonathan Clark · Postmodern Hiçlik’te yeni bir şey yok Metin Kayaoğlu · Grek tarihi üzerine Oktay Ay · Devrimci gerçekçilik ve Atılım’daki gerçeksizlik Melik Kara

Sayı: 35-36

Yaz – Güz 2004

Ezilenlerin Marksizmi

 

Ezilenlerin Marksizmi Metin Kayaoğlu · Marksist çağrı ve ezilenler  Ali Osman Alayoğlu  · Partili-sol ile toplumsal-sol’un birliği Marta Harnecker · ‘Sanayi öncesi’ kalabalık George Rude · Aşağıdan tarih Eric J. Hobsbawm · Hegel’e dönüş Louis Althusser · Kapital’e karşı devrim Antonio Gramsci · Gecekondudan varoşlara Zafer Doğan · Ezilenler ve Marksizm  Metin Kayaoğlu · Ezilenlerin mücadele pratiklerine sınırlı bir bakış Gülsüm Emek Aytaç · Marksizm ve politika üzerine notlar Mithat Seloğlu · Ezilenler ve Marksizmin politika anlayışı üzerine İ.Veli Saltık · Latin Amerika’da ezilenlerin iki hareket pratiği Hüseyin Aslan · Butterfly ve Pinkerton’lardan arınmış bir dünyaya doğru Anahid Hazaryan · Ezilenlerin kendi savunmalarını örgütleme hakkı Colin Barker · Irak: Herkesin savaşı ya da bir savaşın anatomik özeti İraklis Gökoğlu

Yazarın Diğer Yazıları

Aynı kategoriden yazılar