İnkâr Edilemez İki

kez People’s Daily’nin 8 Kasım 2013 tarihli
sayısında yayınlandı. Başlığı biz koyduk.

İnkâr Edilemez İki

ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarihi Araştırmaları
Bölümü

Çeviri: Damla Uyar

Genel Sekreter Xi Jinping, Partimizde Sosyalist inşanın yürütülmesinde halka önderlik eden iki tarihsel dönemin, Devrim öncesi ve Devrim sonrası, olduğuna ciddi şekilde işaret etti; bunlar birbiriyle bağlantılı olan ve aynı zamanda büyük farklılıkları içeren iki dönemdir, ancak özünde ikisi de Sosyalist inşanın yürütülmesinde halka önderlik eden Partinin pratikte keşfedilmesidir. Reform ve açılma öncesi tarihsel dönemin doğru değerlendirilmesi gerektiğini, reform ve dışa açılma sonrası tarihsel dönemin reform ve açılma öncesi tarihsel dönemi inkâr etmek için kullanılamayacağını, benzer şekilde reform ve açılma öncesi dönemin de reform ve açılma sonrası dönemi inkâr etmek için kullanılamayacağını vurguladı (bundan sonra buna basitçe “İnkâr edilemez İki” denecektir). Genel Sekreter Xi Jinping tarafından yapılan bu önemli detaylandırma, Partimizin bu önemli sorunlarla ilgili temel pozisyonunu ve net tutumunu derinden yansıtmaktadır.

I.

Yeni Çin’in kuruluşundan bu yana tarih, reform ve dışa açılma öncesi ve sonrası olmak üzere iki tarihsel dönemi içerir; bu iki dönemden hiçbiri inkâr edilemez.

Yol adım adım geldi; ancak ilk adım atıldığında ikinci adım olabilir. Partimizin Devrime, inşa ve reforma önderlik etmesi aynı zamanda tek bir nehirden doğan, içinden bir meşalenin aktığı ve durmadan tekrarlanan muhteşem bir girişimdir. Yeni Çin’de elde edilen tüm başarılar, Yeni Demokratik Devrim’deki zafer temelinde devam eden mücadelenin ve ardışık keşiflerin sonuçlarıdır. 11. Parti Kongresi’nin 3. Genel Kurulu’nun sembol olarak kullanılmasıyla Yeni Çin’in tarihi, reform ve dışa açılma öncesi ve sonrası olmak üzere iki döneme ayrılır. Sayısız gerçek, bu iki tarihsel dönemden hiçbirinin reddedilemeyeceğini göstermektedir.

(1) Reformdan ve açılmadan önceki tarih, Partinin tüm ülkedeki tüm etnik kökenlerden insanlara Sosyalist devrim ve inşayı yürütmede önderlik ettiği ve büyük başarılar elde ettiği bir tarihtir.

Partimiz, ortaya çıktığı günden itibaren, Çin ulusunun büyük dirilişini gerçekleştirmeyi kendine görev edinmiş; bir yandan ulusun bağımsızlığı ve ülkenin kurtuluşu için mücadele etmek, öbür yandan da güçlü bir ülke ve müreffeh bir halk meydana getirmek gibi iki tarihi görevi üstlenmiştir. Parti, Çin halkının uzun zamandır özlemini duyduğu ulusal bağımsızlık ve halkın kurtuluşu rüyasını gerçekleştiren Yeni Demokratik Devrim’in tamamlanmasında halka önderlik etti. Bu, Çin’de Sosyalist bir sistemin kurulmasının ve Sosyalist inşanın uygulanmasının önündeki engelleri kaldırdı ve güçlü ve zengin bir ülke ile halkın refahını gerçekleştirmek, böylece de Çin ulusunun muhteşem dirilişini sağlamak için temel siyasi ön koşulları sağladı.

Reform ve dışa açılma öncesi mücadeleler ve keşifler, Yeni Demokratik Devrim’de zaferin meyvesi olarak başlayan yeni, muhteşem bir tarihi yürüyüştür. Yeni Çin kurulduktan sonra, merkezinde Yoldaş Mao Zedong’un bulunduğu ilk nesil kolektif Parti liderliği; halkı demokratik halk diktatörlüğünün ulusal rejimini inşa etmeye ve pekiştirmeye yönlendirdi, Yeni Demokrasiden Sosyalizme geçişi yaratıcı bir şekilde gerçekleştirdi, temel Sosyalist sistemi kapsamlı bir şekilde tesis etti, ve Çin tarihindeki en içtenlikli ve görkemli toplumsal dönüşümü başarıyla sağladı. Parti, geçiş dönemi için genel ekonomik ilkeleri ortaya koymakta hiç zaman ve fırsat kaybetmedi ve Sosyalist dönüşüm yoluyla temel Sosyalist ekonomik sistemi kurdu. Parti ayrıca Çin Komünist Partisi önderliğinde Halk Kongresi sisteminin, çok partili işbirliğinin ve danışma konferansı sisteminin kurulmasında halka önderlik etmiş ve ideolojik alanda Marksizmin yol gösterici konumunu oluşturmuştur. Sosyalist sistemin kurulması, Çin’in ulusal koşullarına ve halkın temel çıkarlarına uygundu ve Çin’in tüm gelişmeleri için asli bir kurumsal temel oluşturdu.

Temel Sosyalist sistem kurulduktan sonra, Çin’de Sosyalizmin nasıl inşa edileceği Parti’nin karşılaştığı yepyeni bir soruydu. Parti, Sovyet deneyimlerini incelemeye çağırdı, ancak hızla Sovyet modelinin sınırlamalarının farkına vardı. Yoldaş Mao Zedong, Sovyetler Birliği’nin deneyimlerini ve derslerini bir uyarı olarak almak ve Çin’in ulusal özelliklerine uygun bir Sosyalist inşa yolunu keşfetmek anlamına gelen Marksizm-Leninizmin Çin gerçekliğiyle “ikinci bir entegrasyonu”nu yürütme görevini ortaya koydu. Pratik keşif yoluyla Parti, Sosyalist inşaya öncülük etmede önemli deneyimler biriktirdi. Parti tüm halkın gücünü birleştirerek Sosyalist inşayı ilerletmeye yönlendirdi ve büyük başarılar elde etti. Reform ve dışa açılmadan önceki tarihsel dönemde elde edilen keşif ve büyük başarıların meyveleri tam olarak tasvip edilmelidir.

Suskunluğa gerek yok; çünkü Parti, Sosyalist girişimi yönetme hususunda çok az deneyime sahiptir, ve Parti liderliğinin koşulları analizi ve ulusal koşulları anlaması öznelci sapmalardan zarar görmüştür. Sınıf savaşımını genişletmek, ivediyle mülkiyet sistemleri konusunda saflık ve ekonomik inşada da sonuç aramak gibi hatalar yaptı. Devam eden pratikte, Parti liderliğinin ideolojisinde “solcu” yanlış yönelimlerin gelişmesi nedeniyle, Parti keşif sürecine ciddi gerilemeler getiren, Parti’ye, ülkeye ve tüm etnik kökenlerden insanlara ağır hasar veren “Kültür Devrimi” gibi ciddi kapsamlı ve uzun vadeli hatalar meydana geldi. Bundan zor çıkarılmış dersleri asla unutamayız. Yani reform ve dışa açılmadan önceki tarihsel dönemi inkâr edemeyiz demek, “Kültür Devrimi” ve öncesindeki hataları gözden kaçırmamız ve hatta gizlememiz gerektiği anlamına gelmez. “Kültür Devrimi” öncesindeki hatalarla ilgili olarak 11. Parti Kongresinin 6. Genel Kurulu, bilimsel bir inceleme ve nesnel bir değerlendirmede bulunan “Partimizin Milleti Kurduktan Sonra Bazı Tarihsel Sorunlarına İlişkin Karar”ı (bundan sonra kısaca “Tarihsel Karar”) kabul etti; “Kültür Devrimi” ile ilgili olarak “Tarihsel Karar”, daha da temel ve kesin bir inkâr sonucuna vardı ve “Kültür Devrimi”nin hiçbir anlamda bir devrim ya da toplumsal ilerleme olmadığı ve olamayacağına işaret etti. Bu konularda ısrarcı olmaya devam etmeliyiz.

Reform ve dışa açılmadan önceki tarihsel dönem, Yoldaş Mao Zedong ile yakından bağlantılıdır. Reform ve dışa açılmadan önceki tarihsel dönemi inkâr edemememiz, Yoldaş Mao Zedong’un sonraki yıllarında yaptığı hataları görmezden gelmemiz, hatta gizlememiz gerektiği anlamına gelmez. Aynı zamanda Mao Zedong Yoldaşın sonraki yıllardaki hatalarını yapay olarak abartamayız da ve Yoldaş Mao Zedong ve Mao Zedong Düşüncesini kesinlikle tamamen inkâr edemeyiz; bunu yaparsak hem tarihi gerçeği hem de halkın iradesini ihlal etmiş oluruz, ki bu son derece ciddi siyasi sonuçlar yaratacaktır. Yoldaş Deng Xiaoping şunu belirtmişti: “Yoldaş Mao Zedong’un değerlendirilmesi ve Mao Zedong Düşüncesinin detaylandırılması, yalnızca bireysel olarak Yoldaş Mao Zedong’u ilgilendiren bir sorun olamaz, aynı zamanda Partimizin ve ülkemizin genel tarihinden de ayrılamaz. Bu büyük resmi görmeliyiz”. Yoldaş Deng Xiaoping bu büyük sorunu ciddiyetle ortaya koydu ve bunun temel ruhu “Tarihsel Karar” ile tamamen tutarlıydı. “Tarihsel Karar” şuna işaret ediyor: “Yoldaş Mao Zedong büyük bir Marksist, büyük bir proleter devrimci, savaşçı ve teorisyendi. ‘Kültür Devrimi’ sırasında çok büyük hatalar yapmış olsa da, tüm yaşamına bakıldığında, Çin devrimine katkıları hatalarından çok daha fazladır. Onun erdemleri birincil, hataları ikincildir”. Bu yargının manevi özünü derinden kavramalı, adaletin bizden yana olduğu varsayımıyla Mao Zedong Yoldaş ve Mao Zedong Düşüncesinin tarihsel konumunu tasdik etmeli ve gerçeği olgularda arayarak reform ve açılmadan önceki tarihsel dönemi değerlendirmeliyiz.

(2) Reform ve açılmadan sonraki tarih, tüm ülkedeki tüm etnik kökenlerden insanlara Çin özelliklerine sahip Sosyalizmi başarıyla yaratma ve geliştirme konusunda önderlik eden Parti’nin tarihidir.

1978’deki 11. Parti Komitesinin 3. Genel Kurulu, düşünceleri özgürleştirme ve olgulardan gerçeği arama şeklindeki ideolojik çizgisini yeniden kurdu, Parti ve Devlet çalışmasının merkezini ekonomik inşaya devretmek ve reform ve dışa açılmayı uygulamak için tarihi bir politika kararı aldı, ve yeni Çin’in kuruluşundan sonra Parti tarihi için derin bir önemi olan muhteşem bir dönüşümü gerçekleştirdi. Özünde Yoldaş Deng Xiaoping’in bulunduğu ikinci nesil merkezi lider kolektif, zamanın taleplerine ve halkın özlemlerine uydu, büyük bir siyasi ve teorik cesaretle reform ve açılma gerçekleştirdi, Sosyalizmin ne olduğuna ve Sosyalizmin nasıl inşa edileceğine dair bu temel teorik ve pratik soruları netleştirmemiz gerektiğini açıkça ortaya koydu. Yoldaş Deng Xiaoping şöyle ifade etti: “Deneyimlerimizde ve derslerimizde pek çok nokta vardır, en önemli nokta ise bu soruları açıklığa kavuşturmamız gerektiğidir”. Yoldaş Deng Xiaoping’in bu önemli sorulara yönelik derin keşfi ve yaratıcı bilimsel yanıtı, tam da bu soruların bu kadar keskin bir şekilde ortaya konmasıyla mümkündü. 1981 yılında 11. Parti Kongresinin 6. Genel Kurulu, yol gösterici ideoloji açısından, Parti’nin kaostan düzen çıkarmaktaki muzaffer sonucunu simgeleyen “Tarihsel Karar”ı ortaya koydu. 1982’de Yoldaş Deng Xiaoping, 12. Parti Kongresinde “kendi yolumuzda yürümek ve Çin özelliklerine sahip Sosyalizmi inşa etmek” şeklinde yankılanan çağrıyı öne sürdü. Parti, pratik ve keşif yoluyla, Sosyalizmin ilk aşaması teorisini daha da ileri sürdü, Sosyalizmin ilk aşamasında Partinin temel yolunu belirledi ve Sosyalizmin özünü derinden ortaya koydu. Yoldaş Deng Xiaoping, tarihsel deneyimleri ve yeni deneyimleri derinlemesine özetledi ve ilk kez, Sosyalizmin nasıl inşa edileceğine, Çin gibi ekonomik ve kültürel olarak görece geri bir ülkede Sosyalizmin nasıl pekiştirilip geliştirilebileceğine ilişkin bir dizi temel soruya nispeten sistematik bir ön yanıt getirdi. Marksizm-Leninizm ve Mao Zedong Düşüncesini devralmak ve geliştirmek için yeni ideolojik bakış açılarını kullandı, Marksizm için yeni bir sınır açtı, Sosyalizm anlayışımızı yeni bilimsel seviyelere yükseltti ve Çin özelliklerine sahip Sosyalizmi başarıyla yarattı.

Çin özelliklerine sahip sosyalizm, zamanla birlikte biteviye gelişir ve ilerler. 13. Parti Kongresinin 4. Genel Kurulundan sonra özünde Yoldaş Jiang Zemin olan üçüncü nesil merkezi liderlik kolektifi, Çin özelliklerine sahip Sosyalizmi 21. yüzyıla doğru başarıyla taşıdı. Yeni bir tarihsel dönemde, Yoldaş Hu Jintao’nun Genel Sekreter olduğu Parti Merkezi, yeni bir tarihsel başlangıç noktasından Çin özelliklerine sahip Sosyalizmi başarıyla sürdürdü ve geliştirdi. 18. Parti Kongresinden bu yana, Xi Jinping’in Genel Sekreteri olduğu Parti Merkezi, tüm ülkedeki tüm etnik kökenlerden insanları birleştirdi ve yönetti ve Çin özelliklerine sahip Sosyalizm için yeni zaferler elde etmek adına iyi bir başlangıç gerçekleştirdi. Otuz yılı aşkın bir süredir Parti, Çin özellikleriyle Sosyalizm yolunda ısrar etmek ve onu genişletmek, önemli “Üç Temsil” düşüncesi ve bilimsel gelişim görüşü olan Deng Xiaoping Teorisini içeren Çin özellikleriyle Sosyalizmin teorik sisteminde ısrar etmek ve onu zenginleştirmek, Çin özellikleriyle Sosyalizmin kurumlarında ısrar etmek ve onları mükemmelleştirmek, Çin özellikleriyle Sosyalizmin serpilen bir canlılık ve coşkulu bir güçle parıldaması adına halka yol gösterdi.

Çin özellikleriyle Sosyalizm Çin topraklarında kök saldığı anda, güçlü bir yaşam gücü ve ilham verme kudreti ortaya çıkarmış, ve çağdaş Çin’in gelişimine ve ilerlemesine öncülük edecek görkemli bir bayrak haline gelmiştir. Otuz yılı aşkın bir süredir Parti, reform, açılma ve Sosyalist modernleşme inşasında yeni ve görkemli bir bölümün yazılmasında halka önderlik etti. Ekonomik inşa, siyasi inşa, kültürel inşa, sosyal inşa ve ekolojik medeniyet inşasında dünya çapında dikkat çeken büyük başarılar elde edildi; Partinin kendi kendini inşası büyük ölçüde güçleniyor. Ülkemizin toplumsal üretim gücü ve kapsamlı ulusal gücü önemli ölçüde arttı; bilimsel ve teknolojik gücü ile ulusal savunma gücü açıkça yükseldi. 1978’den 2012’ye kadar GSYİH 364,5 milyar Yuan’dan 51,93 trilyon Yuan’a yükseldi ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi oldu. Yetersiz gıda ve giyimden kapsamlı ılımlı refaha doğru insanların hayatında tarihi bir sıçrama gerçekleşti. Günümüz Çin’inde insanlar yüksek ruhlu ve enerjik, gelişme her gün yeni bir şey getiriyor, toplumun canlılığı çiçek açıyor ve uluslararası konumumuz açıkça yükseliyor. Çin gibi büyük bir nüfusa ve son derece geri kalmış bir ekonomiye ve kültüre sahip büyük bir doğu ülkesinde, bu kadar küçük bir zaman diliminde ve bu kadar yüksek bir hızla böylesine büyük bir değişim getirmek, gerçekten olağanüstü bir başarıdır. Bu süreçte insanların genel olarak ilgilendiği ve bir an önce çözülmesi gereken birkaç sorunun ortaya çıkması normaldir ve katiyen garip değildir; bunun yüzünden reform ve dışa açılma sonrası tarihsel süreci kesinlikle inkâr edemeyiz. Daha 1981 yılında, “Tarihsel Karar” şunu ileri sürüyordu: “3. Genel Kuruldan bu yana Partimiz, ulusal koşullarımıza uygun Sosyalist modernleşme inşası için aşamalı olarak doğru bir yol oluşturmuştur. Bu yol, uygulamada sürekli olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir; ancak ana noktaları, ulusu kurduktan sonra yaşanan olumlu ve olumsuz deneyimlerle ve özellikle de “Kültür Devrimi”nden alınan derslerle özetlenebilir.” Sonrasında Parti ve ülke bir 32 yıl daha yürüdü. Parti, 30 yılı aşkın bir süredir, önündeki yoldaki sorunları tutarlı bir şekilde tanıdı ve bilimsel olarak yanıtladı, kalkınmada karşılaşılan zorlukları çözmek için kalkınma düşüncesini kullanmakta ısrar etti, reformdan kaynaklanan sorunları çözmek için reform yöntemlerini kullandı, tahkimatlara saldırmak ve zorlukların üstesinden gelmek için halka güvendi, ilerlemeye devam etti ve Çin özellikleriyle Sosyalizm yolunun daha da genişlemesini sağladı. Uygulama, Çin özellikleriyle Sosyalizmin, çağdaş Çin’in gelişimi ve ilerlemesi için temel yönelim ve tek doğru yol olduğunu ikna edici bir şekilde kanıtlıyor; yalnızca Çin özelliklerine sahip Sosyalizm Çin’i geliştirebilir. Reform ve dışa açılmadan sonraki tarihsel süreçte yer alan doğru yönelim ve büyük başarılar tamamıyla tasvip edilmelidir.

II.

Reform ve dışa açılmadan önceki ve sonraki tarihsel dönemlerin her ikisi de; esas olarak, Sosyalist inşanın pratik keşfini yürütmede halka önderlik eden Parti’nin kendisidir, ve karşılıklı olarak birbirlerini inkâr edemezler.

Çin özellikleriyle Sosyalizm girişiminin gelişiminin genel tablosuna bakıldığında, reform ve dışa açılma öncesi ve sonrası tarihsel dönemlerin hem büyük farklılıkları hem de temel bağlantıları vardır. Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizmin temel bakış açılarında ısrar etmeli; tüm tarihsel katkıları tam olarak teyit etmek ve belirli tarihsel özelliklere tam olarak dikkat etmek temelinde, her iki tarihsel dönemin birbirini kesinlikle inkâr edemeyecek diyalektik birliğini yakından kavramalıyız.

(1) Reform ve dışa açılmadan önceki Sosyalizm pratiği ve keşfi, reform ve dışa açılmadan sonra Sosyalizmin uygulanması ve araştırılması için önemli koşullar sağlamıştır.

Çin özellikleriyle Sosyalizm, yeni bir tarihsel reform ve dışa açılma döneminde yaratılmıştır; ancak aynı zamanda, inşası 20 yıldan fazla süren Yeni Çin’de kurulan temel Sosyalist sistemin temeli üzerinde yaratılmıştır. 18. Parti Kongresi; Çin’in ulusal koşullarına uygun bir Sosyalist inşa yolunun keşfedilmesinde, özünde Yoldaş Mao Zedong’un bulunduğu birinci nesil merkezi liderlik kolektifinin önemli katkılarına oldukça kıymet biçti, Partinin, yeni bir tarihsel dönemde Çin özellikleriyle Sosyalizmi yaratmak için değerli deneyimler, teorik hazırlıklar ve maddi bir temel sağlayan Sosyalist inşada elde ettiği benzersiz yaratıcı teorik sonuçları ve büyük başarıları vurguladı. Bu, tarihsel gerçeklerle tamamen örtüşen doğru bir yargıdır.

1956’daki 8. Parti Kongresi’nden önce ve sonra, ana sembol olarak Mao Zedong tarafından yayınlanan “On Büyük İlişki Üzerine” ve “Halk Arasındaki Çelişkilerin Doğru Bir Şekilde Ele Alınması Üzerine” ile, Partinin Çin’in ulusal koşullarıyla uyumlu bir Sosyalist inşa yoluna dair keşfi iyi bir başlangıç yapmış oldu. Uygulama ve keşif yoluyla ve özellikle de deneyimlerin ve derslerin özetlenmesi yoluyla Parti, bu yola ilişkin uzun vadeli yol gösterici önemi olan bir dizi son derece önemli ideolojik bakış açısını aşamalı olarak şekillendirdi. Bunlar başlıca şunlardı: üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki, ekonomik altyapı ile üst yapı arasındaki çelişkiler Sosyalizmin temel çelişkileridir, insanların hızla gelişen ekonomik ve kültürel talepleri ile ekonomi ve kültürün insanların taleplerini karşılamaya hazır olmadığı gerçeği arasındaki çelişki ülkemizdeki ana çelişkidir, ve üretici güçleri geliştirmek en esaslı görevdir; Parti ve Devletin çalışma odağını bilimsel ve teknolojik devrimlere ve Sosyalist inşaya yöneltmek zorunluluğu; tarımı temel ve sanayiyi de rehber almak konusundaki ısrarın, ulusal ekonomiyi tarım, hafif sanayi ve ağır sanayi sırasına göre ayarlamanın, ve Çin tipi sanayileşme yolunda yürümenin zorunluluğu; Sosyalist gelişmenin hedefinin modern bir endüstri, modern bir tarım, modern bir bilim ve teknoloji inşa etmek olması; Sosyalizmin “gelişmemiş” ve “görece gelişmiş” şeklinde iki aşamaya bölünebileceği gerçeği; Sosyalist demokrasiyi geliştirme, demokratik merkeziyetçilik sisteminde ısrar etme, Sosyalist bir hukuk sistemi inşasını güçlendirme, ve öncü birimler ile öncü kadrolar arasındaki bürokratikleşmeye ve ayrıcalıklara karşı çıkma zorunluluğu; düşmanla olan çelişkiyi ve halk arasındaki çelişkiyi doğru bir şekilde ayrıştırma ve baş etme zorunluluğu, vb. Parti ayrıca Sosyalist bir ekonominin inşası, siyaset ve kültür, ulusal savunma ve askeri yapılanma, dış ilişkiler çalışması vb. gibi bir dizi önemli yol gösterici ilke ve planlama bakış açısı ortaya koydu. Yukarıda belirtilen doğru ideolojik bakış açıları, ilke ve politikalar bazen uygulanmamış, bazen de üzerlerinde durulmamış olsa da; Partinin bu dönemdeki deneyimlerinin özeti, anlayışları ve sonuçları, Çin özellikleriyle Sosyalizmin yaratılması ve gelişmesi için önemli bir düşünce kaynağı sağlamıştır. Çin özellikleriyle Sosyalizmin teorik sistemi; yalnızca Mao Zedong Düşüncesinin yaşayan ruhunun (yani olgulardan gerçeği aramanın, kitle çizgisinin, bağımsızlığın ve özerkliğin) miras alınması ve geliştirilmesi değil, aynı zamanda keşiflerden ve özgün teorik sonuçlardan çıkarılan doğru deneyimlerin de miras alınması ve geliştirilmesi anlamına gelen Mao Zedong Düşüncesini miras aldı ve geliştirdi. Yoldaş Xi Jinping’in işaret ettiği gibi: “Yoldaş Mao Zedong’un Partimize önderlik ettiği zaman zorlu keşiflerle elde edilen önemli ideolojik sonuçlar, Partimiz için değerli zenginliklerdir ve Çin özellikleriyle Sosyalizmin teorik sistemi için önemli bir düşünce kaynağıdır”.

Yeni Çin’in kurulmasından sonra Parti, ulusal ekonominin toparlanmasına ve planlı ekonominin inşasına başlanmasına yönelik halka öncülük etti, 1. Beş Yıllık Planı uyguladı ve planlanandan önce tamamladı. Temel Sosyalist sistemin kurulmasından sonra Parti, kapsamlı Sosyalist inşanın başlatılmasında halka önderlik etti ve ciddi aksilikler yaşanmasına rağmen, inşanın her alanında büyük başarılar elde edildi. Bunlar arasında en önemli kazanımlar, eski Çin’in dünyanın doğusunda tamamen yeni bir duruşla sağlam durmasını sağlayan, bağımsız ve görece bütünleşik bir sanayi yapısının ve ulusal ekonomik yapının “öğütücü yoksulluk” temelinde kurulmasıdır. Ekonomik gelişme hızının iniş ve çıkışları olsa da, genel olarak konuşursak, nispeten hızlıydı. 1952’den 1978’e kadar, tarım ve sanayinin toplam çıktısı yılda ortalama %8.2 arttı ve sanayinin ortalama büyüme oranı %11,4 oldu. Ülkemizin ekonomik gücü, bilimsel ve teknolojik gücü ve milli savunma gücü açıkça güçlenmiştir. GSYİH 1952’de 67.9 milyar Yuan’dan 1978’de 364,5 milyar Yuan’a yükseldi. Bu sayı çok yüksek olmasa da, başlangıçtaki büyüme nispeten açıktı. Bilim ve teknolojinin sınırlarında, “iki bomba ve bir uydu” ile temsil edilen atılımlar elde edildi. Yoldaş Deng Xiaoping daha sonra bunu şöyle değerlendirdi: “Çin 60’lardan beri nükleer bombaya ve hidrojen bombasına sahip olmasaydı ve bir uydu fırlatmasaydı, önemli ve nüfuzlu büyük bir ülke olarak adlandırılamazdı ve şu anda sahip olduğu uluslararası konuma sahip olmazdı. Bunlar bir ulusun kabiliyetini yansıtır ve bir ulusun ve bir ülkenin serpilip gelişmesinin sembolüdür”. Ekonomik gelişmeyi takiben, insanların yaşamları giderek iyileşti. Genel olarak, reform ve dışa açılmadan sonraki tarihsel dönem, bu dönemde kurulan Sosyalist modernleşme inşasındaki maddi ve teknolojik yapıya dayanıyordu; ekonomik ve kültürel inşa ve benzeri diğer alanların omurga güçleri ve iş deneyimleri de bu dönemde desteklendi ve biriktirildi. Bu, bu dönemde Parti çalışmasının baskın yönüdür.

Tarih; 1949’da Yeni Çin’in kuruluşu ve Sosyalist devrim ile inşa, önemli ideolojik, maddi ve kurumsal koşulun birikimi, ve hem olumlu hem de olumsuz deneyimlerin birikimi olmaksızın reform ve dışa açılmanın sorunsuz bir şekilde ilerletilmesinin ve Çin özellikleriyle Sosyalizmin başarıyla yaratılmasının oldukça zor olacağını çoktan gösterdi.

(2) Reform ve dışa açılmadan sonraki Sosyalist uygulama ve keşif, reform ve dışa açılmadan önceki Sosyalist pratik ve keşfin devamı, iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir.

Daha ilk reform ve dışa açılma dönemi gibi erken bir tarihte, Yoldaş Deng Xiaoping şunları belirtti: “Şimdi, Yoldaş Mao Zedong’un zaten öne sürdüğü ama yapmadığı şeyleri yapacağız; yaptığı hataları düzelteceğiz ve yapmadığı şeyleri iyi bir şekilde yapacağız. Önümüzdeki oldukça uzun bir süre içinde, bunu hala yapıyor olacağız.” Aslında durum tam da böyledir, Parti, reform ve dışa açılmadan önce Sosyalist pratik ve keşif yoluyla ortaya konan birçok doğru bakış açısını reform ve dışa açılmadan sonra uygulamıştır; reform ve dışa açılmadan sonraki Sosyalist pratik ve keşif, reform ve dışa açılmadan öncekinin devamı, iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. Tarih bu tür çelişkili hareketlerle gelişir ve ilerler.

Reformun ve dışa açılmanın başlangıcından itibaren Parti, Çin Komünist Partisi ve Sosyalist sistemin liderliğinde ısrar etmenin gerekliliğini vurguladı. Yoldaş Deng Xiaoping şunları kaydetti: “Biz reformu ve dışa açılmayı uyguluyoruz, bu, Sosyalizmin nasıl yapılacağı meselesidir. Yapılar açısından, Sosyalizmin bu ön koşulu olmadan, reform ve dışa açılma kapitalizme doğru ilerleyecektir.” “Kamu mülkiyetinin ve ortak refahın egemenliğinin, Sosyalizmin ısrar etmemiz gereken temel ilkeleri olduğunu” vurguladı. İnsanların Batı modelinin mekanik kopyasını vaaz ettikleri toplumdaki düşünce eğilimleri karşısında Parti, ideoloji ve siyasette Dört Ana İlke’de ısrar etmenin gerekliliğini; yani Sosyalist yolda diretme gerekliliğini, proletarya diktatörlüğünde (yani halkın demokratik diktatörlüğünde) diretme gerekliliğini, Komünist Parti’nin liderliğinde diretme gerekliliğini, ve Marksizm-Leninizm ve Mao Zedong Düşüncesinde diretme gerekliliğini zamanına uygun ve net bir şekilde ortaya koydu. Bunun ülkeyi inşa etmenin temeli olduğunu vurguladı ve böylece reform ve dışa açılmanın baştan kalıcı ve net bir Sosyalist yönelime sahip olacağını garanti etti.

Parti, reform ve dışa açılmanın, yeni zamanların koşullarında yeni muhteşem bir devrimin gerçekleşmesi talebi olduğunu ve Sosyalist sistemin kendini mükemmelleştirmesi ve geliştirmesi olduğunu vurguladı. Reform ve dışa açılma, ülkemizin son derece yoğun planlı bir ekonomik sistemden canlılık dolu bir Sosyalist piyasa ekonomisi sistemine, kapalılık ve yarı-kapalılıktan her yönden tam açıklığa başarılı bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlamıştır. Partinin reform ve dışa açılmaya yönelik 1978’deki azimli kararı, reform ve dışa açılmayı sarsılmaz bir şekilde ilerletmesi ve reform ve dışa açılmanın doğru yönelimine dair tereddütsüz kavrayışı olmaksızın Sosyalist Çin, bugünkü iyi durumu yaratamazdı. Tarih, reform ve dışa açılmanın çağdaş Çin’in kaderini belirleyen en önemli seçim olduğunu ve Çin özellikleriyle Sosyalizmi ve Çin ulusunun büyük dirilişini gerçekleştirmenin tek yolu olduğunu kanıtlıyor.

Yeni tarihsel reform ve açılma döneminde Parti, Çin özellikleriyle Sosyalizmin başarılı bir şekilde yaratılmasında halka önderlik etti; bu, reform ve dışa açılmadan önce Sosyalist pratiğin ve keşfin sağladığı ideolojik, maddi ve kurumsal sonuçların miras alınması ve geliştirilmesi temelinde elde edilen en önemli ve en temel başarıdır. Çin özellikleriyle Sosyalizm, hem bilimsel Sosyalizmin temel ilkelerinde ısrar etti, hem de zamanın koşullarının ona bahşettiği Çin özelliklerine kendini dayandırdı. Teori ve pratiği birleştirerek, ne tür bir Sosyalizm inşa edilmesi gerektiği ve devasa nüfusu ve zayıf temelleriyle Çin gibi büyük bir doğu ülkesinde Sosyalizmin nasıl inşa edilebileceği gibi büyük sorulara sistematik cevaplar verdi. Parti, Çin özellikleriyle Sosyalizmin Marksist Sosyalizm olduğunu ve herhangi başka bir -izm olmadığını, herhangi bir reform ve dışa açılmadan bağımsız bir şekilde, her zaman Çin özellikleriyle Sosyalizmin yoluna, teorik yapısına ve sistemine sadık kalınması gerektiğini vurgular. 30 yılı aşkınlık pratik kanıtlıyor ki, Yeni Çin’in kuruluşundan sonra elde edilen büyük başarılar temelinde Çin özellikleriyle Sosyalizm, dünya çapında dikkat çeken daha da büyük sonuçlar elde etmiştir. Bu, ayağa kalkıp daha da uzağa gidebilmesinin önemli bir nedenidir.

18. Parti Kongresi Raporu, Çin özellikleriyle Sosyalizmin izlediği yolun içeriğini, teorik yapısını ve sistemini sistematik olarak özetlemiş ve Çin özellikleriyle Sosyalizm için yeni zaferler elde etmek adına sekiz temel talep ortaya koymuştur; bunların hepsi, bilimsel Sosyalizmin temel ilkelerinin yeni tarihsel koşullar altında önemli yansımaları ve gerçek uygulamalarıdır. Gerçekler inkâr edilemez bir şekilde gösteriyor: 30 yılı aşkın reform ve dışa açılma ile elde edilen büyük başarılar inkârı hak etmediği gibi, ülkemizin reformunun ve dışa açılmasının Sosyalist özü de inkâr edilemez.

(3) Reform ve dışa açılmadan önceki ve sonraki tarihsel dönemleri doğru bir şekilde ele almak için tarihin bakış açısını, pratik bakış açısını ve diyalektik bakış açısını kullanmakta ısrar edilmelidir.

Reform ve dışa açılmadan önceki ve sonraki iki tarihsel dönem, birbiriyle bağlantılı ancak önemli açılardan farklı olan dönemlerdir. Karşılıklı bağlantılara bakıldığında, bu tür bağlantıların sadece zamansal ardışıklık ve devamlılık bağlantıları olmadığı, Sosyalist kalkınma yöneliminde, temel sistemlerde, temel görevlerde ve mücadele hedeflerinde ısrarcılığa dayalı bağlantılar olduğu söylenebilir. İki tarihsel dönem arasında kesinlikle kesin bir ayrım yoktur, temelde karşıt da değildirler; önemli farka bakıldığında, bu esas olarak ideolojik rehberlik, ilkeler ve politikalar ile Sosyalist inşanın yürütülmesindeki gerçek çalışmadaki büyük farklılıklara atıfta bulunur ve ayrıca Sosyalist uygulama ve keşifle meşgul olmak için iç ve dış koşullarda mevcut olan büyük farklılıkları içerir. Bunlar arasında, örneğin “sınıf mücadelesini temel bağlantı olarak almak”tan “ekonomik inşayı merkezileştirmek”e, oldukça yoğun bir planlı ekonomik sistemden Sosyalist piyasa ekonomisine kadar dönüşümsel anlama sahip bazı farklılıklar vardır. Önceki ve sonraki tarihsel dönemler arasındaki bağlar esastır ve çoğunlukla içseldir, hepsi Sosyalist inşayı yürütmede Parti’nin halka önderlik etmesidir. Diğer tarihsel dönemi inkâr etmek için hangi tarihsel dönem kullanılırsa kullanılsın, ancak bu tür bağlantıları ve farklılıkları doğru bir şekilde anladığımızda aslında bunların hepsinin kendi tarihsel dönemimizin bir inkârı olduğunu görmek ve hatta “inkâr edilemez İki”de daha da bilinçli bir şekilde ısrarcı olmak mümkün olacaktır.

Çin özellikleriyle Sosyalizm, bilimsel sosyalist teorik mantığın ve Çin toplumunun gelişme tarihinin mantığının diyalektik birleşimidir. “İnkâr edilemez İki”yi vurgulamak, bu iki tarihsel dönemi, tarihsel gelişimin uzun nehrine ve özellikle Parti’nin doksan yılı aşan tarihinin içine yerleştirerek gözlemlemenin ve kavramanın gerekli olduğu anlamına gelir. Hem önceki tarihsel dönemin sonrakine ne sağladığını analiz etmeye, hem de sonraki dönemin öncekinden nasıl içerik seçip düzelttiğine, hangi içeriği sağladığına veya eklediğine dikkat edilmelidir. Çin özellikleriyle Sosyalizmi keşfetme, yaratma ve geliştirme sürecinde her bir tarihsel dönemin eşsiz konumunu ve rolünü doğru bir şekilde anlamak, tarihe saygı duymak ve tarihi çarpıtmamak, olgulardan gerçeği keşfetmek ve seleflerimizi fazlaca eleştirmemek, Yeni Demokratik Devrim zaferinin meyvelerinin kaybolmadığını, Sosyalist devrim ve inşanın başarılarının kesinlikle reddedilemeyeceğini, ve reform, dışa açılma ve Sosyalist modernleşme inşasının ilerleyişinin bocalayamayacağını bilinçli bir şekilde garanti etmek ancak bu yolla mümkündür.

III.

Reform ve dışa açılmadan önceki ve sonraki tarihsel dönemleri doğru anlamak ve kavramak temelinde Çin özellikleriyle Sosyalizmde ısrar edilmeli ve geliştirilmelidir.

Genel Sekreter Xi Jinping şunu ortaya koydu: “Bir ülke hangi ideolojiyi uygularsa uygulasın, kilit nokta, bu ideolojinin ülkenin karşı karşıya olduğu tarihi sorunları çözüp çözemeyeceğine bakmaktır.” Çin özellikleriyle Sosyalizm, modernitenin ortaya çıkışından bu yana Çin ulusunun bu en temel rüyasını yoğunlaştırdı, Çin ulusunun büyük canlanmasını gerçekleştirdi ve aynı zamanda modernitenin ortaya çıkmasından bu yana Çin halkının Sosyalizme olan güzel özlemini ve sarsılmaz keşfini yansıttı. Reform ve dışa açılmadan önceki ve sonraki tarihsel dönemleri doğru anlamak ve kavramak, yeni tarihsel koşullar altında Çin özelliklerine sahip Sosyalizmi tereddütsüz bir şekilde sürdürmek ve geliştirmek anlamına gelir.

(1) Reform ve dışa açılmadan önceki ve sonraki tarihsel dönemlerin Parti tarihi için çok değerli bir hazine olduğunu doğru anlamalı ve Partinin tarihe olan özgüvenini güçlendirmeye yaramalıyız.

Partimiz, tüm ülkedeki tüm etnik kökenlerden insanları olağanüstü ve karmaşık koşullarda devrim, inşa ve reform yapmaya yönlendiren ve birleştiren, muhteşem mucizeler yaratan bir partidir. Zaferlere ve aksiliklere, yüksek gelgitlere ve düşük gelgitlere, elverişli koşullara ve zorluklara katlanmış bir partidir. Felaket anlarında çaresiz durumları atlattı, aksiliklerden sonra azimli bir şekilde ayağa kalktı, hata üstüne kaostan düzen çıkardı, musibetler karşısında tüm zorluklara rağmen savaşmaya devam etti, hem zorluklar hem de mucizeler gördü. Partinin 90 yılı aşan tarihi, Komünist Parti üyelerinin nesiller boyu aynı inançlarla, aynı inançların önderliğinde ve aynı arayış dürtüsüyle yılmadan mücadele ettiği ve araştırdığı bir süreçtir. Çin özellikleriyle Sosyalizm, nesiller boyu Komünist Parti üyelerinin tarifsiz zorlukları ve her türlü bedelin ödenmesine karşı yaratılmış ve geliştirilmiştir. Tarih ve pratik, Çin’i yalnızca Sosyalizmin kurtarabileceğini ve yalnızca Çin özellikleriyle Sosyalizmin Çin’i geliştirebileceğini defalarca kanıtladı. “İnkâr edilemez İki”de ısrar etmek, sadece reform ve dışa açılma öncesi ve sonrası her iki dönemin tarihsel gerçeklerine saygı duymak ve onları el üstünde tutmak anlamına gelmez; aynı zamanda Parti’nin 90 yılın üzerindeki genel tarihi hakkında gerekli özgüvene sahip olmak anlamına da gelir.

(2) Reform ve dışa açılmadan önceki ve sonraki tarihsel dönemleri doğru anlamak ve kavramak, ideolojik alandaki meydan okumalara yanıt vermek ve Parti ile halkın girişiminin gelişmesini teşvik etmek için gerçek bir ihtiyaçtır.

Reform ve dışa açılma öncesi ve sonrası Sosyalist pratik ve keşif ilişkisini doğru anlamak ve kavramak sadece tarihi bir mesele değil, daha da önemlisi gerçek bir siyasi meseledir. Bu önemli siyasi konu iyi ele alınmazsa ciddi siyasi sonuçlar doğurabilir. Bu tarihsel dönemlerden her ikisini veya herhangi birini basitçe inkâr etmek için yanlış bakış açıları kullanılırsa; bu kaçınılmaz olarak Çin Komünist Partisi’nin ve Sosyalist sistemin liderliğinin, reform, dışa açılma ve Çin özellikleriyle Sosyalizmin reddedilmesine varacaktır. Kesinlikle böyle bir siyasi itidale sahip olmalıyız.

Eskiler der ki: “Bir insan ülkesini yok etmek için önce o ülkenin tarihi silinmelidir.” İç ve dış düşman güçler açısından bakıldığında; reform ve dışa açılmadan önceki tarihi dönemi inkâr ediyorlar, çünkü Partimizin uygulama ve keşif sırasındaki hatalarını ve gerilemelerini abartarak, Partimizin önemli tarihsel katkılarını inkâr etmek istiyorlar. Bu, Çin Komünist Partisini şeytanlaştırıyor ve böylece Çin Komünist Partisinin yönetim konumunu temelden reddediyor. Reform ve dışa açılmanın sosyalist özünü inkâr etmek, reform ve dışa açılma sırasında ortaya çıkan zorlukları, çelişkileri ve sorunları abartmak istedikleri için, reform ve dışa açılmadan sonraki tarihi dönemi inkâr ediyorlar. Bu, Çin özellikleriyle Sosyalizmi şeytanlaştırıyor ve böylece Çin halkının birleşik mücadelesinin ortak ideolojik temelini sarsıyor. Düşman güçler tarafından her iki dönemin de inkârı, temelde, tarihsel gerçeklerden bir sapmadır. İnsanların zihinlerini karıştırmayı ve Çin Komünist Partisi yönetiminin tarihsel temelini ve ideolojik temelini parçalamayı ve böylece Sosyalist Çin’in geleceğini ve geniş Çin halkının refahını yok etmeyi amaçlar. “Öndeki aracın çarpması, sonraki araca derstir.” Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ve SBKP’nin çöküşünün önemli bir nedeni, Sovyetler Birliği ve SBKP’nin tarihinin tamamen inkârı, Lenin’in ve diğer önde gelen şahsiyetlerin inkârı ve halkın kafasını karıştıran tarihsel nihilizmdir. Bu nedenle, reform ve dışa açılma öncesi ve sonrası tarihi dönemleri doğru anlamak ve kavramak Partinin, ülkenin ve halkın kaderini ilgilendiren önemli bir siyasi meseledir. Doğruluk ve yanlışlık gibi bu kadar büyük meseleler karşısında, her Komünist Parti üyesi ve özellikle önde gelen kadrolar, Parti tarihini kararlılıkla savunmalı, Parti tarihini ciddiyetle incelemeli ve Parti tarihini bilinçli olarak kullanmalıdır.

Reform ve dışa açılmadan önce ve sonraki tarihsel dönemlerin nasıl ele alınacağı sorusunda, halk arasında da bazı karışık anlayışların olması durumu vardır. Bu tür karışık anlayış, özünde yukarıda bahsedilen durumdan tamamen farklı olmakla birlikte, doğru eğitim ve rehberlikle meseleleri aydınlatmak gerekir. Partinin tarihsel gelişiminin ana akımı ve özü anlaşılamaz veya tanınamazsa, Partinin yürüdüğü uzun ve dolambaçlı yol doğru bir şekilde ele alınamazsa bu; Parti’ye olan güveni, Çin özellikleriyle Sosyalizme olan inancı, Çin ulusunun muhteşem dirilişini gerçekleştirmeye olan inancı sarsabilir. Ve sonunda zarar görecek olan, Partinin ve halkın girişimi ve bu girişime sıkı sıkıya bağlı geniş halk kitlelerinin temel çıkarlarıdır. Bu nedenle, Parti tarihini doğru bir şekilde yaymakta, geniş halk kitlelerini Partinin tarihini doğru anlamak ve ele almak için eğitmekte ısrar etmeli ve Çin özellikleriyle Sosyalizm yolunda Parti ile birlikte yürüme kararlılığını ve inancını daha da güçlendirmeliyiz.

(3) Reform ve dışa açılma öncesi ve sonrasındaki tarihi dönemleri doğru anlamak ve doğru kavramak, Çin özellikleriyle Sosyalizm yolunda Çin Rüyasını gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınmamak gerekir.

Şu anda Parti ve halk, Genel Sekreter olarak Yoldaş Xi Jinping ile Parti Merkezi’nin önderliğinde, Çin özellikleriyle Sosyalizmin yolu, teorisi ve sistemi hakkında özgüvenle doludurlar ve orta refah bir toplumu tamamen inşa etmek ve Çin özellikleriyle Sosyalizm için yeni zaferler elde etmek için mücadele ederler ve çabalarlar. Sosyalist pratiğin ve keşfin reform ve dışa açılma öncesi ve sonrasındaki tarihsel dönemlerde doğru anlaşılması ve doğru bir şekilde kavranması, Çin özellikleriyle Sosyalizmi sürdürmek ve geliştirmek için özgüvenimizi ve kararlılığımızı daha da güçlendirmemizde, teşvik edici ve aydınlatıcı önemli bir role sahiptir.

Reform ve dışa açılma öncesi ve sonrasındaki Sosyalist pratik ve keşif tarihi bize Çin Rüyasını gerçekleştirmek için kararlılıkla Çin yolunda ilerlemeye devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Tarihsel reform ve açılma döneminde Parti, Çin’in ulusal koşullarına uygun bir Sosyalist inşa yolu keşfetmek için yoğun çabalar sarf etti ve bir dizi önemli kavrayış ve sonuç geliştirdi. Reform ve açılmadan bu yana Parti, kendisini Sosyalizmin ilk aşamasının temel ulusal koşullarına dayandırdı, Komünist Parti yönetiminin yasaları, Sosyalist inşa yasaları ve insani toplumsal gelişme yasaları konusundaki anlayışını durmadan derinleştirdi ve Çin özellikleriyle Sosyalizm yolunu başarıyla oluşturdu. Yeni yolculukta Marksizmi Çin gerçeğiyle ve çağın özellikleriyle bütünleştirmekte kesinlikle sebat etmeli, Çin özellikleriyle Sosyalizmde ısrarcı olmalı ve onu geliştirmeliyiz. Ne eski kapalılık ve fosilleşme yolunda ne de habis bayrak değiştirme yolunda yürümeli, cesaretle ilerlemek için Çin yolunu sarsılmaz bir şekilde takip etmekte ısrar etmeliyiz.

Reform ve dışa açılmadan önceki ve sonraki Sosyalist pratik ve keşif tarihi bize Çin Rüyasını gerçekleştirmek için Çin ruhunu güçlü bir şekilde devam ettirmemiz gerektiğini söylüyor. Reform ve açılmadan önceki tarihsel dönemde Parti, Marksizmin yol gösterici konumunda ısrar etti ve halkı eğitmek için vatanseverliği, kolektivizmi ve Sosyalizmi kullandı; Lei Feng’in, “Demir Adam”ın, Jiao Yulu’nun, “iki bomba ve bir uydu”nun ruhunu ve o dönemin özelliklerini taşıyan diğer ruhları teşvik etti ve şekillendirdi. Reform ve açılmadan beri Parti, Marksizmin Çinlileştirilmesinin en yeni sonuçlarını tüm Partiyi silahlandırmak ve halkı eğitmek için kullanmakta ısrarcı oldu ve reform, açılma ve cesurca ilerleme ruhu ve bir gelgit dalgası gibi yükselen yenilikçi uygulamalarla sosyalist modernleşme inşası için görkemli bir dönem yarattı. Yeni yolculukta, özünde vatanseverlik bulunan ulusun ruhunu ve özünde reform ve yenilik bulunan zamanın ruhunu mutlaka güçlü bir şekilde ileriye taşımalı, tüm kalpleri birleştiren manevi bağları, kendimizi durmadan yenilemenin manevi itici güçlerini sürekli olarak güçlendirmeli ve sonsuz bir coşku ve canlılık ruhu ile geleceğe doğru yürümeliyiz.

Reform ve dışa açılmadan önceki ve sonraki Sosyalist pratik ve keşif tarihi bize Çin Rüyasını gerçekleştirmek için Çin güçlerini geniş ölçüde yoğunlaştırmamız gerektiğini de söylüyor. Reformdan ve dışa açılmadan önceki tarihsel süreçte ülkemiz, birkaç bin yıllık feodal otokratik siyasetten halkların demokratik siyasetine muhteşem bir sıçrayış gerçekleştirmiş ve halk ülkenin, toplumun ve kendi kaderinin efendisi olmuştur. Coşkulu ve ateşli inşa yıllarında Parti ve halk, mutluluğu ve kederi, neşeyi ve hüznü paylaştı, zorluklara rağmen gayretle çalıştı, özverili katkılarda bulundu ve Sosyalizmi inşa etmek için büyük güçleri bir araya getirdi. Reform ve dışa açılmadan bu yana Parti, ülkedeki tüm etnik kökenlerden insanları Çin özellikleriyle Sosyalizmin ihtişamlı bayrağı altında birleştirdi ve kaynaştırdı ve onlar da Çin ulusunun görkemli canlanışını gerçekleştirmek için mücadele ettiler. Yeni bir yolculukta misyonumuzu kesinlikle aklımızda tutmalı, tek yürek ve tek akıl olmalı, hiçbir riskten korkmamalı, herhangi bir huzursuzluktan dolayı kafamız karışmamalı ve yenilmez ve galip güçleri bir araya getirmek için yüz milyonlarca insanın mücadelesini ve bilgeliğini kullanmalıyız.

Tarihe dönüp bakarsak, Partinin ve halkın kendine güveni tamdır. Geleceğe bakarsak, görkemli anavatan için muhteşem umutlar var. Genel Sekreter Xi Jinping Yoldaşın Genel Sekreterliğindeki Parti Merkezi çevresinde sıkı bir şekilde birleşelim, Çin özellikleriyle Sosyalizmin yolunu genişletmek için hiçbir çabadan kaçınmayalım ve muhteşem Çin Rüyasının gerçekleşmesi için yorulmadan mücadele edelim!

 

Yazarın Diğer Yazıları

Aynı kategoriden yazılar

Çin 2013